Vocwaarland
                                     we ship to:    
   

Download algemene voorwaarden

Artikel 1.     Algemeen
 
1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VOCwaarland, en een Wederpartij waarop VOCwaarland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VOCwaarland, voor de uitvoering waarvan door VOCwaarland derden dienen te worden betrokken.
3.       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VOCwaarland en zijn directie.
4.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VOCwaarland en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.       Indien VOCwaarland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VOCwaarland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 2      Offertes en aanbiedingen
 
1.       Alle offertes en aanbiedingen van VOCwaarland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2.       VOCwaarland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.      Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VOCwaarland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VOCwaarland anders aangeeft.
5.      Een samengestelde prijsopgave verplicht VOCwaarland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 
Artikel 3      Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 
Goederen zijn standaard uit voorraad leverbaar en worden direct na de ontvangst van de betaling verzendklaar gemaakt en bij de transporteur aangeboden. In andere gevallen is de leveringstermijn voor de bestelde goederen ten hoogste 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding mag de wederpartij direct van de koop afzien en zal VOCwaarland het daarvoor reeds betaalde direct terugstorten.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een andere termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij VOCwaarland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VOCwaarland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
VOCwaarland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
VOCwaarland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VOCwaarland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
Indien VOCwaarland gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan VOCwaarland ter beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VOCwaarland zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VOCwaarland gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VOCwaarland bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van VOCwaarland op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VOCwaarland een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VOCwaarland gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van VOCwaarland daardoor direct of indirect ontstaan. 
Indien VOCwaarland bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is VOCwaarland onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan VOCwaarland toekomende bevoegdheid of een op VOCwaarland rustende verplichting ingevolge de wet; 
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij VOCwaarland alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
Artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 
1.        VOCwaarland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst VOCwaarland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van VOCwaarland kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is VOCwaarland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VOCwaarland kan worden gevergd. 
2.        Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is VOCwaarland gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VOCwaarland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien VOCwaarland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.        Indien VOCwaarland op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
5.        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VOCwaarland, zal VOCwaarland in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan VOCwaarland is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. VOCwaarland zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door VOCwaarland genoemde termijn te voldoen, tenzij VOCwaarland anders aangeeft.
6.        In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VOCwaarland vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VOCwaarland op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.         Indien de overeenkomst met een consument wordt ontbonden zoals beschreven in de pagina Retourgarantie zijn de daar vermelde regelingen voor herroepingsrecht en terugbetaling van toepassing. Deze prevaleren boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
 
 
Artikel 5       Overmacht
 
1.       VOCwaarland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VOCwaarland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VOCwaarland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VOCwaarland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VOCwaarland zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3.       VOCwaarland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.       Indien VOCwaarland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VOCwaarland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 
Artikel 6       Betaling en incassokosten
 
1.       Betaling dient steeds te geschieden vóór de verzending en levering van de goederen.
2.       Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VOCwaarland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 7       Eigendomsvoorbehoud: niet van toepassing.
 
Artikel 8      Garanties, onderzoek en reclames
 
1.Zichttermijn van 1 maand voor consumenten:
Tot uiterlijk 1 maand na de ontvangst van de goederen kan de consument deze - ongeschonden en in de originele verpakking - terugsturen, mits voldoende gefrankeerd en voorzien van (een kopie van) de aankoopfactuur. Van verf, verharder, verdunner enz. mogen de blikken/verpakkingen niet geopend of beschadigd zijn.
De consument die hiervan gebruik wil maken, bericht VOCwaarland vóór het retour zenden van de goederen daarvan per email (via het contactformulier op de pagina klantenservice) of per brief.
Na correcte ontvangst van deze goederen stort VOCwaarland het aankoopbedrag binnen 1 week terug.
2.  De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VOCwaarland kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
3.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode zoals is aangegeven bij de artikelgroep op de website van VOCwaarland, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door VOCwaarland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 
4.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VOCwaarland, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VOCwaarland geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5.  De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen terstond schriftelijk aan VOCwaarland te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VOCwaarland in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient  VOCwaarlandin de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VOCwaarland de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van VOCwaarland, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan VOCwaarland vooraf te retourneren en de eigendom daarover aan VOCwaarland te verschaffen, tenzij VOCwaarland anders aangeeft. 
8.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VOCwaarland daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 
Artikel 9      Aansprakelijkheid
 
1.  Indien VOCwaarland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2.  VOCwaarland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VOCwaarland is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.  VOCwaarland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VOCwaarland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VOCwaarland toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
5.  VOCwaarland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.  Indien VOCwaarland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VOCwaarland beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.  De aansprakelijkheid van VOCwaarland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VOCwaarland of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
Artikel 10    Verjaringstermijn
 
1.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VOCwaarland en de door VOCwaarland bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij VOCwaarland van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 
Artikel 11    Risico-overgang
 
1.   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 
Artikel 12    Vrijwaring
 
1.   De Wederpartij vrijwaart VOCwaarland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VOCwaarland toerekenbaar is.
2.   Indien VOCwaarland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden VOCwaarland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VOCwaarland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VOCwaarland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
Artikel 13     Intellectuele eigendom 
 
1.    VOCwaarland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VOCwaarland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 14    Toepasselijk recht en geschillen
 
1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VOCwaarland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Download general terms and conditions general terms and conditions

Article 1.
General1. These terms and conditions apply to every offer, tender and agreement between VOCwaarland, and a VOCwaarland other party which has declared the present terms and conditions applicable, insofar as parties have not explicitly conditions and in writing.2. the terms and conditions also apply to agreements with VOCwaarland by VOCwaarland, for the implementation of which third parties should be involved.3. These general conditions are also written for the employees of VOCwaarland and his Executive Board.4. The applicability of any purchase or other conditions of the other party is explicitly rejected.5. If one or more provisions in these terms and conditions at any time in whole or in part should be null and void or declared, the other in these terms and conditions apply in full. VOCwaarland and the other party will then discuss new stipulations replacing the null and void or to agree upon, in which as much as possible the purpose and intent of the original provisions is taken.6. If uncertainty exists regarding the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, then the explanation ' to the spirit
of the competent authorities et cetera, is changed and the agreement thereby qualitatively and/or quantitatively in is changed, then this can have consequences for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount be increased or decreased. VOCwaarland will do as much as possible in advance quote. By modifying the agreement may be changed the originally specified term of implementation. The other party accepts the possibility of amending the Convention, including the change in price and time of execution.
If the agreement is changed, including an addition, then VOCwaarland entitled to first implement after for that agreement has been given by the competent person in VOCwaarland and the other party has agreed to the for the implementation specified price and other conditions, including the time determined in that case that it will be implemented. Not or not immediately perform the modified agreement, nor default of VOCwaarland on and for the other party is no ground to cancel the contract.
Which is by no means intended to come in default, can refuse a request to amend the agreement VOCwaarland, if this is qualitatively and/or quantitatively, in consequence might have for example for the work to be carried out in that context or deliver Affairs.
If the other party is in default should come in the proper performance of what he held towards VOCwaarland, then the other party shall be liable for all damages (including costs) on the side of VOCwaarland thereby directly or indirectly created.
If VOCwaarland at the conclusion of the agreement matches a certain price, then VOCwaarland under following circumstances nevertheless entitled to increase the price, even if the price originally not subject to specified.
-If the price increase is a result of an amendment to the agreement;
-If the price increase is the result of a VOCwaarland to VOCwaarland power or obligation under the law;
-In other cases, this with the understanding that the other party is not acting in the exercise of a profession or business, is entitled to dissolve the agreement by a written statement if the price increase exceeds 10% and takes place within three months of the conclusion of the agreement, unless that case still is willing to VOCwaarland the agreement based on the originally agreed upon, or if stipulated that the episode is longer than three months after the sale will take place.

Article 4 suspension, dissolution and termination of the interim agreement

1. VOCwaarland is entitled to suspend the fulfilment of the obligations under the agreement or to terminate forthwith and with immediate effect if:-the obligations resulting from the agreement the other party does not, not fully or not to comply in a timely manner;
-After the conclusion of the agreement to come VOCwaarland circumstances giving good ground to fear that the other party will not fulfil the obligations;
-the other party at the conclusion of the agreement has been asked to provide security for the fulfilment of his obligations resulting from the agreement and this security is not provided or insufficient;
-If the delay on the part of the other party no longer in VOCwaarland can be taken that he will fulfil the agreement against the originally agreed conditions, VOCwaarland shall be entitled to dissolve the agreement.
-If circumstances arise of such a nature that fulfilment of the obligations becomes impossible or unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably by VOCwaarland can be taken.
2. If the dissolution is attributable to the other party, VOCwaarland is entitled to compensation for damages, including the cost, thereby directly and indirectly created.
3. If the agreement is dissolved, the claims of VOCwaarland on the other party immediately due and payable. If VOCwaarland suspends obligations, he shall retain his rights under the law and the agreement.
4. If VOCwaarland on the grounds mentioned in this article to suspension or dissolution passes, he is in no way liable for damages and costs thereby incurred or compensation in any way, while the Other party, by virtue of default, but for damages or compensation is required.
5. If the agreement is terminated by VOCwaarland, VOCwaarland in consultation with the other party will take care of transfer of still to be carried out to third parties. This unless the termination is attributable to the other party. Unless the interim finish at VOCwaarland is attributable, the cost for transfer to the other party will be charged. VOCwaarland will inform the other party as much as possible in advance in respect of the extent of these costs. The other party is obliged these costs within the time limit laid down, unless VOCwaarland by VOCwaarland indicates otherwise.
6. In the event of liquidation, of (application for) bankruptcy, suspension of payments or of seizure-if and in so far as the hardware is not lifted within three months-at the expense of the other party, debt restructuring or any other circumstance which the other party no longer freely about his ability,
 the VOCwaarland free to the agreement immediately and with direct entrance on to say or to cancel the order or agreement, without any commitment to payment of any damages or compensation. The progress of VOCwaarland on the other party are in that case immediately due and payable.
7. If the agreement is dissolved with a consumer as described in the page return policy are the right of withdrawal and refund arrangements apply. These take precedence over the articles of these general conditions.


Article 5 force majeure

1. VOCwaarland is not obliged to fulfill any obligation to the other party if he is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to debt, and by virtue of law, a legal act or generally accepted views on his behalf.
2. Force majeure shall be understood in these terms and conditions, in addition to the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, which VOCwaarland cannot have any influence but which prevents VOCwaarland is unable to fulfil its obligations. VOCwaarland also has the right to invoke force majeure if the circumstance which prevents (further) fulfilment of the arrangement (s) impossible, commences after VOCwaarland should have fulfilled its commitment.
3. VOCwaarland may, during the period that the force majeure continues to suspend the obligations resulting from the agreement. If this period lasts longer than two months, then either of the Parties shall be entitled to dissolve the agreement without any obligation to compensate for damage to the other party.
4. If VOCwaarland at the moment the circumstance of force majeure has already partially fulfilled his obligations resulting from the agreement or this will be able to fulfil them and insofar separate value can be attributed to be fulfilled respectively, is VOCwaarland entitled to it already or still to be fulfilled respectively to invoice separately. The other party is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

Article 6 payment and collection costs

1. payment must always be made before the shipment and delivery of the goods.
2. If the other party is in default or is in default in the performance of its obligations (timely), then all reasonable costs incurred to extrajudicial costs and debts paid shall be borne by the other party. The extrajudicial costs are calculated on the basis of what at that time in the Dutch collection practice is common, at present the calculation method according to report For work II. However, higher costs for collection if VOCwaarland that were reasonably necessary, the actual costs incurred for recoverable. The judicial and execution costs will also be recovered from the other party. The other party is on the collection costs also owed interest.

Article 7 retention of title: not applicable.

Article 8 Guarantees, research and advertising

1. Trial period of 1 month for consumers:
Until at the latest 1 month after the receipt of the goods consumers-intact and in original packaging-return, provided that postage prepaid and with (a copy of) the purchase invoice. Of paint, hardener, thinners etc. may the looks/packaging not opened or damaged.
The consumer who wants to use, message VOCwaarland before the return of the property thereof by email (using the contact form on the page customer service) or by letter.
After correct reception of the goods VOCwaarland the purchase price deposit within 1 week back.
2. the guarantee referred to in this article shall apply to matters that are intended for the use in Netherlands. When used outside the Netherlands other party itself to verify that its use is suitable for use there and whether they meet the conditions on which they are made. VOCwaarland in that case other warranty and other conditions in respect of the goods to be delivered or work to be carried out.
3. the guarantee mentioned in paragraph 1 of this article shall apply for a period as specified in the item group on the website of VOCwaarland, unless the nature of the work dictates otherwise or parties have agreed otherwise. If the warranty provided by VOCwaarland a matter that was produced by a third party, then the guarantee limited to those, which by the producer of the case sure is provided unless otherwise noted. After expiration of the warranty period, all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call, to the other party.
4. any form of guarantee will be void if a defect has arisen as a result of or arising from injudicious or improper use thereof or use, improper storage or maintenance by the other party and/or by third parties when, without written permission from VOCwaarland, the other party or third parties to the case have made changes or have tried to bring that other cases were confirmed, which do not need to be confirmed or if those were far-or modified on a
Other than the prescribed method. The other Party shall not be entitled to warranty if the defect is caused by or is the result of circumstances where VOCwaarland cannot exert any influence, including weather conditions (e.g., but not exclusively, Extreme rainfall or temperatures) et cetera.
5. The counterparty is obliged to investigate the delivered goods, immediately at the time the goods are made available to him or the work concerned. In addition, the other party should examine whether the quality and/or quantity of the goods supplied corresponds to what has been agreed and satisfies the requirements agreed upon by the parties. Any defects should be reported immediately in writing to VOCwaarland. The notification should contain a detailed description of the defect so that VOCwaarland is able to respond adequately. The other party should VOCwaarlandin the opportunity to investigate a complaint.
6. If a defect is reported later, the other Party shall not be entitled to recovery, replacement or indemnification unless the nature of the case or the other circumstances of the event result in a longer term.
7. If it is fixed that a case has been defective and is complaint in good time, then the defective case will be VOCwaarland within reasonable time after return receipt thereof or, if return is not reasonably possible, written Notification in respect of the lack by the other party, at the discretion of VOCwaarland, replacing or ensuring their recovery or replacement fee to the other party. In the case of substitution, the other party is obliged to return the replacement case to VOCwaarland in advance and to provide the property to VOCwaarland, unless VOCwaarland indicates otherwise.
8. If it is established that a complaint is unfounded, then the costs arise, including the research cost, on the side of VOCwaarland thereby fallen, integrally on behalf of the other party.

Article 9 Liability

1. If VOCwaarland is liable, then this liability shall be limited to what is regulated in this provision.
2. VOCwaarland shall not be liable for any damage, of any nature whatsoever, arising from the fact that VOCwaarland has been assumed by or on behalf of the other party provided incorrect and/or incomplete data.
3. VOCwaarland is solely liable for direct damage.
4. Direct damage shall mean only:
-The reasonable cost to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damages within the meaning of these conditions;
-any reasonable costs incurred to allow the defective performance of VOCwaarland to be answered to the agreement, for so much that can be attributed to VOCwaarland;
-reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the other party demonstrates that these costs have led to the limitation of direct damage as referred to in these Terms and conditions.
5. VOCwaarland is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profits, lost savings and damage caused by business or other stagnation. In the case of consumer purchase, this restriction does not extend beyond that permitted under article 7:24 (2) of the BW.
6. If VOCwaarland is liable for any damage, the liability of VOCwaarland is limited to a maximum of three times the invoice value of the order, at least to that part of the order on which the liability relates.
7. The liability of VOCwaarland is in any case always limited to the amount of the benefit of his insurer, where appropriate.
8. The limitations of liability contained in this article shall not apply if the damage is due to intentional or gross negligence on the part of VOCwaarland or its managerial subordinates.

Article 10 Limitation Period

1. Notwithstanding the statutory limitation periods, the limitation period of all claims and defences against VOCwaarland and the third parties involved by VOCwaarland in the execution of an agreement shall be one year.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to legal proceedings and defences which are based on facts which would justify the assertion that the delivered case would not correspond to the agreement. Such claims and defences are in the process of two years after the counterparty has informed VOCwaarland of such non-conformity.

Article 11 Risk Transition

1. The risk of loss, damage or impairment shall be the counterparty of the other party at the time when matters in the power of the other party are
2. If VOCwaarland is to be addressed by third parties, then the other Party shall be obliged to assist VOCwaarland both outside and in law and to do so without delay which may be expected of him in that case. If the other party fails to take appropriate measures, then VOCwaarland, without notice, shall be entitled to do so. All costs and damages on the part of VOCwaarland and third parties thereby arise, are integral to the account and risk of the other party.

Article 13 Intellectual Property

1. VOCwaarland reserves the rights and powers to which they are entitled under the Copyright Act and other intellectual laws and regulations. VOCwaarland has the right to use the knowledge gained by the implementation of an agreement on its side for other purposes, provided that no strictly confidential information from the other party is communicated to third parties.

Article 14 Applicable law and disputes

1. All legal relationships in which VOCwaarland is a party shall be governed solely by Dutch law, even if a commitment is granted in whole or in part abroad, or if the legal relationship concerned Place where the party is domiciled. The applicability of the Vienna Purchase convention is excluded.
2. Parties shall first appeal to the courts after they have made the utmost effort to settle a dispute in mutual agreement.
 
Download AGB und Bedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen

Artikel 1. Allgemeine(1) diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot, Ausschreibung und Vereinbarung zwischen VOCwaarland und eine VOCwaarland, die andere Partei, die die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, erklärt hat, soweit die Parteien nicht ausdrücklich haben Bedingungen und schriftlich.(2) die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für Verträge mit VOCwaarland von VOCwaarland, für die Durchführung von der Dritte einbezogen werden sollten.(3) diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch für die Mitarbeiter von VOCwaarland und seinem Vorstand geschrieben.(4) die Anwendbarkeit von jedem Kauf oder sonstige Bedingungen des Vertragspartners wird ausdrücklich abgelehnt.(5) sollte eine oder mehrere Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ganz oder teilweise nichtig oder erklärt sein, der andere in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in vollem Umfang. VOCwaarland und die andere Partei diskutieren dann neue Bestimmungen, die die null und nichtig zu ersetzen oder zu vereinbaren, in denen so viel wie möglich den Zweck und die Absicht des ursprünglichen Bestimmungen ist genommen.6. besteht Unsicherheit bezüglich der Auslegung des eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Konditionen, dann die Erklärung
der zuständigen Behörden et cetera, geändert wird und dadurch qualitativ und/oder quantitativ in die Vereinbarung wird geändert, dann kann dies Folgen für das ursprünglich vereinbarte haben. Infolgedessen werden die ursprünglich vereinbarte Betrag erhöht oder verringert. VOCwaarland wird so weit wie möglich im Voraus Zitat tun. Durch eine Änderung der Vereinbarung kann den ursprünglich angegebenen Begriff der Umsetzung geändert werden. Die andere Partei akzeptiert die Möglichkeit zur Änderung des Übereinkommens, einschließlich der Änderung in Preis und Zeitpunkt der Ausführung.
Wenn das Abkommen geändert, einschließlich Ergänzung, dann VOCwaarland das Recht, zuerst nach für diese Vereinbarung umzusetzen von der zuständigen Person in VOCwaarland gegeben ist und die andere Partei beschlossen hat, die für die Umsetzung bestimmten Preis und andere Bedingungen bestimmt einschließlich der Zeit, in diesem Fall, dass es umgesetzt wird. Durchführen der geänderten Vereinbarung nicht oder nicht sofort, noch Standard des VOCwaarland auf und für die andere Partei ist kein Grund, vom Vertrag zurückzutreten.
Das keineswegs dazu bestimmt ist, in Verzug kommen kann verweigern, einen Antrag zur Änderung des Abkommens VOCwaarland, wenn dies qualitativ ist und/oder quantitativ, in der Folge hätte zum Beispiel für die Arbeit in diesem Zusammenhang durchgeführt werden oder liefern Angelegenheiten.
Wenn die andere Partei in Standard sollte in die ordnungsgemäße Ausführung der bekleidete in Richtung VOCwaarland kommen, dann die andere Partei haftet für alle Schäden (einschließlich Kosten) auf der Seite VOCwaarland damit direkt oder indirekt erstellt.
Wenn VOCwaarland auf den Abschluss des Abkommens einen bestimmten Preis entspricht, berechtigt dann VOCwaarland unter folgenden Umständen dennoch die Preiserhöhung, auch wenn der Preis nicht ursprünglich vorbehaltlich angegeben.
-Wenn die Preiserhöhung ergibt sich aus einer Änderung des Übereinkommens;
-Wenn die Preiserhöhung ergibt sich aus einer VOCwaarland um VOCwaarland Befugnis / Verpflichtung unter dem Gesetz;
-In anderen Fällen ist dies mit dem Verständnis, das die andere Partei nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes, handelt berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Erklärung aufzulösen, wenn die Preiserhöhung 10 % überschreitet und erfolgt innerhalb von drei Monaten über den Abschluss des Abkommens, es sei denn, dieser Fall noch bereit sind, VOCwaarland der Vereinbarung zugrunde gelegt auf die ursprünglich vereinbarte, oder wenn vereinbart wurde, dass die Episode länger als drei Monate ist nach der Verkauf wird statt.

Artikel 4 Federung, Auflösung und Beendigung des Interimsabkommens

1. VOCwaarland ist berechtigt, die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag aufzuschieben oder, unverzüglich und mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn:-die Verpflichtungen aus der Vereinbarung die anderen Partei nicht, nicht vollständig oder nicht bedeutet verpflichtet, in einer fristgerechten Weise;
-Nach dem Abschluss des Abkommens zu VOCwaarland kommen werden Umstände, gutem Boden zu befürchten, dass die andere Partei nicht die Verpflichtungen zu erfüllen;
-die anderen Partei bei Abschluss des Abkommens wurde gebeten, die Sicherheit zu gewährleisten, für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der Vereinbarung und diese Sicherheit nicht vorgesehen oder nicht ausreichend;
-Wenn die Verzögerung seitens der anderen Partei nicht mehr in VOCwaarland ergriffen werden kann, dass er den Vertrag gegen den ursprünglich vereinbarten Bedingungen erfüllen wird, ist VOCwaarland berechtigt, den Vertrag aufzulösen.
-Wenn Umstände von solcher Art, dass die Erfüllung der Verpflichtungen unmöglich oder unveränderte wird kann Wartung des Abkommens vernünftigerweise von VOCwaarland übernommen werden können.
(2) wenn die Auflösung der anderen Partei zuzurechnen ist, hat VOCwaarland Anspruch auf Schadenersatz, einschließlich der Kosten, die damit direkt und indirekt erstellt.
(3) wenn der Vertrag aufgelöst wird, Partei die Ansprüche des VOCwaarland auf der anderen sofort fällig und zahlbar. Wenn VOCwaarland Verpflichtungen aussetzt, behält er seine Rechte nach dem Gesetz und das Abkommen.
4. wenn VOCwaarland auf dem Gelände in diesem Artikel zur Aussetzung oder Auflösung Pässe erwähnt, er ist in keiner Weise haftbar für Schäden und damit Kosten oder Entschädigung in irgendeiner Weise, während die Anderen Partei, durch Rückstellung, aber auf Schadenersatz oder Entschädigung ist erforderlich.
(5) wenn die Kündigung von VOCwaarland, kümmern VOCwaarland in Absprache mit dem Unfallgegner Transfer noch an Dritte erfolgen. Dies, wenn die Kündigung an die andere Partei zurückzuführen ist. Es sei denn, das interim Finish auf VOCwaarland zurückzuführen ist, werden die Kosten für die Übertragung an die andere Partei berechnet. VOCwaarland wird die andere Partei so weit wie möglich im Voraus in Bezug auf das Ausmaß dieser Kosten informieren. Der Vertragspartner ist verpflichtet diese Kosten innerhalb der Frist festgelegt, es sei denn, VOCwaarland von VOCwaarland ansonsten zeigt.
(6) bei der Liquidation der Aussetzung von Zahlungen oder der Beschlagnahme (Beantragung) Insolvenz-wenn und soweit die Hardware nicht innerhalb von drei Monaten aufgehoben wird-auf Kosten der anderen Partei, Umschuldung oder sonstige Umstände die die andere Partei nicht mehr frei über seine Fähigkeit,
die VOCwaarland frei, die Vereinbarung sofort und mit direktem Zugang zum zu sagen oder zu den Auftrag oder Vertrag, ohne Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz oder Entschädigung kündigen. Der Fortschritt der VOCwaarland der anderen Partei sind in diesem Fall sofort fällig und zahlbar.
(7) wenn der Vertrag mit einem Verbraucher aufgelöst wird, wie in der Seite Rückgaberecht beschrieben sind das Recht auf Widerruf und Erstattungsverfahren gelten. Diese haben Vorrang vor den Artikeln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Artikel 5-Gewalt

(1) VOCwaarland ist nicht verpflichtet, keine Verpflichtung, die andere Partei zu erfüllen, wenn er verhindert ist also aufgrund eines Umstandes, das nicht durch Schulden und Kraft Gesetzes ist, einen juristischen handeln oder allgemein anerkannt Ansichten in seinem Namen.
(2) höhere Gewalt in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusätzlich zu dem Recht und der Rechtsprechung, alle externen gelten verursacht, vorgesehen oder unvorhergesehene, welche VOCwaarland haben kann, keinen Einfluss, sondern verhindert VOCwaarland ist nicht in der Lage, seinen Verpflichtungen nachzukommen. VOCwaarland hat auch das Recht auf höhere Gewalt berufen, wenn die Umstände, die (weitere) verhindert Erfüllung der Vereinbarung (s) unmöglich, beginnt, nachdem VOCwaarland seine Verpflichtung erfüllt haben sollte.
(3) VOCwaarland kann während der Periode, die die Gewalt weiter, die sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen auszusetzen. Wenn diese Periode länger als zwei Monate dauert, dann beide Parteien berechtigt, den Vertrag ohne jede Verpflichtung zum Ausgleich von Schäden an die andere Partei aufzulösen.
4. wenn VOCwaarland im Moment der Umstand höherer Gewalt hat bereits teilweise erfüllt seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung oder dies in der Lage werden, diese zu erfüllen und soweit separaten Wert bzw. erfüllt zurückgeführt werden kann, ist VOCwaarland berechtigt, es bereits oder noch zu erfüllenden jeweils separat in Rechnung zu stellen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen, als wäre es einer gesonderten Vereinbarung.

Artikel 6 Zahlungs- und Kosten

1. Zahlung muss immer vor dem Versand und Lieferung der Ware erfolgen.
(2) wenn die andere Partei in Verzug oder im Verzug bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen (rechtzeitige ist), dann alle angemessenen Kosten zu außergerichtlichen Kosten und Schulden bezahlt gehen zu Lasten der Gegenpartei. Die außergerichtlichen Kosten werden berechnet auf der Grundlage von, was damals in der niederländischen Sammlung Praxis üblich ist, zurzeit die Berechnungsmethode nach Bericht für Arbeit II. Jedoch höhere Kosten für Sammlung, wenn VOCwaarland, die vernünftigerweise erforderlich waren, die tatsächlich entstandenen Kosten für erstattungsfähig. Die Kosten für gerichtliche und Ausführung werden auch von der anderen Partei wiederhergestellt werden. Die andere Partei ist auf die Inkassokosten auch geschuldeten Zinsen.

Artikel 7 Eigentumsvorbehalt: nicht zutreffend.

Artikel 8 Gewährleistung, Forschung und Werbung

(1) Probezeit von 1 Monat für Verbraucher:
Bis in spätestens 1 Monat nach Erhalt der Verbraucher intakt waren und in original Verpackung-Rückkehr, dass Porto prepaid zur Verfügung gestellt und mit (eine Kopie) der Einkaufsrechnung. Von Farbe, härter, Verdünner etc.. kann die Aussehen/Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde.
Der Verbraucher will zu bedienen, Nachricht VOCwaarland vor der Rückgabe des Eigentums davon per e-Mail (über das Kontaktformular auf der Seite Kundenservice) oder per Brief.
Nach dem korrekten Empfang der Ware VOCwaarland den Kauf Preis Einzahlung innerhalb von 1 Woche zurück.
(2) die in diesem Artikel genannten Garantie gilt für Angelegenheiten, die für die Verwendung in Deutschland bestimmt sind. Verwendung außerhalb der Niederlande erfüllen andere Partei selbst zu überprüfen, ob seine Verwendung geeignet für den Einsatz gibt und ob ist sie an dem sie gemacht werden. VOCwaarland in diesem Fall andere Garantie und andere Bedingungen in Bezug auf die zu liefernde Ware oder Arbeit um zu erfolgen.
(3) die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Garantie gilt für einen Zeitraum wie angegeben in der Produktgruppe auf der Webseite VOCwaarland, es sei denn, die Art der Arbeit anders bestimmt oder haben die Parteien nichts anderes vereinbart. Sofern die Garantie vom VOCwaarland eine Angelegenheit, die von einem dritten produziert wurde Partei, dann die Garantie beschränkt auf diejenigen, die vom Hersteller des Falles sicher zur Verfügung gestellt wird, sofern nicht anders angegeben. Nach Ablauf der Garantiezeit, sämtliche Kosten für Reparatur oder Ersatz, einschließlich Verwaltung, Versand und Aufruf an die andere Partei.
(4) jegliche Garantie wird ungültig, wenn ein Mangel infolge eines entstanden ist oder aus unsachgemäßer oder unsachgemäße Nutzung oder Verwendung, unsachgemäße Lagerung oder Wartung von der anderen Partei und/oder von Dritten, ohne schriftliche Genehmigung von VOCwaarland der anderen Partei oder dritten Parteien in einem Rechtsstreit Änderungen vorgenommen haben oder versucht haben, bringen, dass andere Fälle bestätigt wurden, die nicht bestätigt werden müssen oder wenn die waren weit- oder geänderte auf eine
Außer der vorgeschriebenen Methode. Die andere Partei hat keinen Anspruch auf Gewährleistung, wenn der Mangel durch Umstände verursacht wird, in denen VOCwaarland keinen Einfluss ausüben kann, einschließlich der Witterungsbedingungen (z. b., aber nicht ausschließlich, Extreme Niederschläge oder Temperaturen) et cetera.
5. der Kontrahent ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen, wenn die Ware ihm oder dem betreffenden Werk zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus sollte die andere Vertragspartei prüfen, ob die Qualität und/oder die Menge der gelieferten Waren dem entspricht, was vereinbart wurde und den von den Parteien vereinbarten Anforderungen genügt. Mängel sind unverzüglich schriftlich an VOCwaarland zu melden. Die Meldung sollte eine detaillierte Beschreibung des Mangels enthalten, damit VOCwaarland angemessen reagieren kann. Die andere Partei sollte die Möglichkeit VOCwaarlandin, eine Beschwerde zu untersuchen.
6. wird ein Mangel später gemeldet, so hat die andere Partei keinen Anspruch auf Wiedereinziehung, Ersatz oder Entschädigung, es sei denn, die Art des Falles oder die sonstigen Umstände des Ereignisses führen zu einer längeren Laufzeit.
7. wird festgestellt, dass ein Fall fehlerhaft ist und rechtzeitig beanstandet wird, wird der mangelhafte Fall innerhalb angemessener Frist nach Rücksendung des VOCwaarland oder, falls die Rücksendung nicht zumutbar ist, schriftlich Mitteilung in Bezug auf das Fehlen der anderen Partei nach dem Ermessen von VOCwaarland, Ersatz oder Gewährleistung ihrer Verwertung oder Ersatz Gebühr an die andere Partei. Im Falle der Substitution ist die andere Partei verpflichtet, den Ersatzfall im Voraus an VOCwaarland zurückzusenden und das Eigentum an VOCwaarland zu liefern, es sei denn, VOCwaarland gibt etwas anderes an.
8. wenn festgestellt wird, dass eine Beschwerde unbegründet ist, dann entstehen die Kosten, einschließlich der Forschungskosten, auf der Seite der VOCwaarland, die dadurch fallen, Integral im Namen der anderen Partei.

Artikel 9 Haftung

1. ist VOCwaarland haftbar, so beschränkt sich diese Haftung auf das, was in dieser Bestimmung geregelt ist.
2. VOCwaarland haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Tatsache ergeben, dass VOCwaarland von oder im Namen der anderen Partei angenommen wurde, dass Sie falsche und/oder unvollständige Daten angegeben hat.
3. VOCwaarland haftet allein für direkten Schaden.
4. direkte Schäden sind nur:
-die angemessenen Kosten zur Ermittlung der Ursache und des Umfangs des Schadens, soweit die Feststellung auf Schäden im Sinne dieser Bedingungen bezieht;
-alle zumutbaren Kosten, die entstehen, damit die mangelhafte Leistung von VOCwaarland der Vereinbarung, so viel, dass VOCwaarland zugeschrieben werden kann, beantwortet werden;
-angemessene Kosten, die zur Vermeidung oder Begrenzung von Schäden entstehen, soweit die andere Partei nachweist, dass diese Kosten zur Begrenzung des unmittelbaren Schadens gemäß diesen Bedingungen geführt haben.
5. VOCwaarland haftet nie für indirekte Schäden, einschließlich Folgeschäden, entgangener Gewinne, verlorener Ersparnisse und Schäden, die durch Geschäfts-oder sonstige Stagnation verursacht werden. Im Falle des Kaufs von Verbrauchern erstreckt sich diese Beschränkung nicht über die nach Artikel 7:24 Absatz 2 des BW zulässigen Beschränkungen.
6. haftet VOCwaarland für Schäden, so ist die Haftung von VOCwaarland auf maximal dreimal so hoch wie der Rechnungswert der Bestellung, zumindest auf den Teil der Bestellung, auf den sich die Haftung bezieht.
7. die Haftung von VOCwaarland ist in jedem Fall immer auf den Betrag der Leistung seines Versicherers beschränkt, soweit dies angemessen ist.
8. die in diesem Artikel enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens VOCwaarland oder seiner leitenden Angestellten zurückzuführen ist.

Artikel 10 Verjährungsfrist

1. Unbeschadet der gesetzlichen Verjährungsfristen beträgt die Verjährungsfrist für alle Ansprüche und Verteidigungen gegen VOCwaarland und die von VOCwaarland an der Durchführung einer Vereinbarung beteiligten Dritten ein Jahr.
(2) die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für gerichtliche Verfahren und Verteidigungen, die auf Tatsachen beruhen, die die Behauptung rechtfertigen würden, dass der gelieferte Fall nicht dem Abkommen entsprechen würde. Diese Ansprüche und Verteidigungen sind im Prozess von zwei Jahren, nachdem der Kontrahent VOCwaarland über diese Nichtkonformität informiert hat.

Artikel 11 Risikoübergang

1. die Gefahr des Verlusts, der Beschädigung oder der Wertminderung ist der Gegenpartei des anderen Vertragspartners zu dem Zeitpunkt, zu dem die Sache der anderen Partei
2. ist die VOCwaarland durch Dritte zu richten, so ist die andere Partei verpflichtet, VOCwaarland sowohl außerhalb als auch im Recht zu unterstützen und dies unverzüglich zu tun, was von ihm in diesem Fall zu erwarten ist. Trifft die andere Partei keine geeigneten Maßnahmen, so ist VOCwaarland ohne Vorankündigung berechtigt, dies zu tun. Alle Kosten und Schäden seitens VOCwaarland und Dritter entstehen dadurch, sind integraler Bestandteil des Kontos und der Gefahr der anderen Partei.

Artikel 13 geistiges Eigentum

1. VOCwaarland behält sich die Rechte und Befugnisse, denen Sie nach dem Urheberrechtsgesetz und anderen Intellektuellen Gesetzen und Verordnungen zustehen, vor. VOCwaarland hat das Recht, das durch die Durchführung einer Vereinbarung gewonnene Wissen für andere Zwecke zu nutzen, sofern keine streng vertraulichen Informationen von der anderen Partei an Dritte weitergegeben werden.

Artikel 14 anwendbares Recht und Streitigkeiten

1. alle Rechtsbeziehungen, in denen VOCwaarland eine Vertragspartei ist, unterliegen ausschließlich dem niederländischen Recht, auch wenn eine Verpflichtung ganz oder teilweise im Ausland gewährt wird oder wenn das betreffende Rechtsverhältnis Ort, an dem die Partei ihren Wohnsitz hat. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufvertrags ist ausgeschlossen.
(2) die Parteien wenden sich zunächst an die Gerichte, nachdem Sie die größtmögliche Anstrengung unternommen haben, um einen Streit im gegenseitigen Einvernehmen zu vereinbaren.
 
Télécharger les conditions générales et conditions générales conditions générales

Article 1. Générales1. les présentes conditions générales s’appliquent à chaque offre, l’offre et l’accord entre VOCwaarland et un VOCwaarland à l’autre partie qui a opposé les présents termes et conditions applicables, dans la mesure où les parties n’ont pas explicitement les conditions et dans l’écriture.2. les conditions générales s’appliquent également aux accords avec VOCwaarland de VOCwaarland, pour la mise en œuvre dont les tiers devraient être impliqués.3. les présentes conditions générales sont également rédigées pour les employés de VOCwaarland et de son Conseil d’administration.4. l’applicabilité des autres conditions de l’autre partie ou tout achat est explicitement rejetée.5. Si une ou plusieurs dispositions de ces termes et conditions à tout moment en tout ou en partie doivent être nulle et non avenue ou déclarée, l’autre dans les présentes conditions générales s’appliquent dans leur intégralité. VOCwaarland et l’autre partie discuteront de nouvelles stipulations remplaçant la nullité ou à convenir, dans lequel autant que possible le but et l’intention des dispositions originales est prises.6. Si une incertitude existe quant à l’interprétation d’une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales et conditions, puis l’explication

des autorités compétentes etc..., change l’accord ainsi de façon qualitative ou quantitative en est changé, et cela peut avoir des conséquences pour ce qui était initialement convenu. En conséquence, le montant initialement convenu être augmenté ou diminué. VOCwaarland va faire autant que possible dans la citation de l’avance. En modifiant l’accord peut être modifié le terme spécifié à l’origine de la mise en œuvre. L’autre partie accepte la possibilité d’amender la Convention, notamment le changement de prix et délai d’exécution.
Si l’accord est modifiée, y compris un ajout, puis VOCwaarland le droit de mettre en œuvre tout d’abord après cet accord a été donné par la personne compétente en VOCwaarland et l’autre partie a accepté du pour le prix spécifié de la mise en œuvre et d’autres conditions, y compris le temps déterminé dans cet arrêt qu’elle sera appliquée. Pas ou pas immédiatement effectuer l’accord modifié, ni défaut de VOCwaarland et pour l’autre partie ne justifie pas d’annuler le contrat.
Qui n’est en aucun cas destiné à entrer en défaut, peut rejeter une requête en vue de modifier l’accord VOCwaarland, si celle-ci est qualitativement et/ou quantitativement, en conséquence pourrait avoir par exemple pour les travaux effectués dans ce contexte ou à livrer Affaires.
Si l’autre partie est en défaut doit venir à la bonne exécution de ce qu’il a occupé vers VOCwaarland, puis l’autre partie sera responsable de tous dommages (y compris les frais) sur le côté VOCwaarland directement ou indirectement créé.
Si VOCwaarland à la conclusion de l’accord correspond à un certain prix, puis VOCwaarland dans les circonstances suivantes néanmoins le droit d’augmenter le prix, même si le prix initialement pas sous réserve de spécifié.
-Si la hausse des prix est le résultat d’un amendement à l’accord ;
-Si la hausse des prix est le résultat d’une VOCwaarland à l’alimentation VOCwaarland ou obligation en vertu de la Loi ;
-Dans les autres cas, cela étant entendu que la partie adverse n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou une entreprise, a le droit de dissoudre l’accord par une déclaration écrite si l’augmentation de prix dépasse 10 % et se déroule trois mois après la conclusion de l’accord, à moins que cette affaire est toujours disposée à VOCwaarland l’accord issu des initialement convenu, ou si stipulé que l’épisode est plu de trois mois après la vente sera avoir lieu.

Article 4 de suspension, de dissolution et de résiliation de l’accord intérimaire

1. VOCwaarland a le droit de suspendre l’exécution des obligations en vertu de l’accord ou de résilier sans délai et avec effet immédiat si :-les obligations découlant de l’accord de l’autre partie fait pas, pas complètement ou pas de se conformer en temps opportun ;
-Après la conclusion de l’accord à venir VOCwaarland circonstances donnant un motif valable de craindre que l’autre partie ne remplira pas les obligations ;
-l’autre partie à la conclusion de l’accord a été demandé d’assurer la sécurité pour l’exécution de ses obligations découlant de l’accord et cette sécurité n’est pas fournie ou est insuffisante ;
-Si le délai de la part de l’autre partie n’est plus en VOCwaarland peut être pris qu’il remplira l’accord contre les conditions initialement convenues, VOCwaarland pourra dissoudre l’accord.
-Lorsque les circonstances d’une nature telle que l’exécution des obligations devienne impossible ou non altérées entretien de l’accord ne peut pas raisonnablement de VOCwaarland peuvent être prise.
2. Si la dissolution est attribuable à l’autre partie, VOCwaarland a droit à une indemnisation pour les dommages, y compris le coût, directement et indirectement créé.
3. si l’accord est dissous, les revendications des VOCwaarland sur l’autre partie immédiatement dus et payables. Si VOCwaarland suspend les obligations, il conserve ses droits en vertu de la Loi et de l’accord.
4. si VOCwaarland sur les motifs visés au présent article à la suspension ou la dissolution passe, il est en aucun cas responsable des dommages et dépenses ainsi engagées ou indemnisation en quelque sorte, tandis que la Il faut d’autres parties, en vertu de la valeur par défaut, mais pour les dommages ou compensation.
5. Si le contrat est résilié par VOCwaarland, VOCwaarland en consultation avec l’autre partie se chargera du transfert de restant à effectuer à des tiers. Ceci à moins que la résiliation est imputable à l’autre partie. Sauf si l’arrivée provisoire à VOCwaarland découle, on prélève le coût pour le transfert à l’autre partie. VOCwaarland informera l’autre partie autant que possible à l’avance en ce qui concerne l’ampleur de ces coûts. L’autre partie est tenue ces frais dans le délai fixé, à moins que VOCwaarland de VOCwaarland n’indique le contraire.
6. en cas de liquidation, de faillite (demande de), suspension de paiements ou de saisie-si et dans la mesure où le matériel n’est pas levé dans les trois mois-au détriment de l’autre partie, la restructuration de dettes ou toute autre circonstance qui l’autre partie n’est plus librement sur ses capacités,
le VOCwaarland libre de l’accord immédiatement et avec entrée directe sur de dire ou d’annuler l’ordonnance ou l’entente, sans aucun engagement de paiement de dommages-intérêts ou indemnité. L’état d’avancement du VOCwaarland sur l’autre partie sont dans ce cas immédiatement dus et payables.
7. si l’accord est dissoute avec un consommateur, tel que décrit dans la politique de retour page du droit de rétractation et modalités de remboursement s’appliquent. Ceux-ci ont préséance sur les articles des présentes conditions générales.


Article 5 cas de force majeure

1. VOCwaarland n’est pas tenu de s’acquitter de toute obligation à l’autre partie s’il est empêché de faisant suite à une circonstance qui est pas à cause de la dette et en vertu de la Loi, un cadre juridique agir ou généralement acceptées vues en son nom.
2. cas de Force majeure s’entend dans ces termes et conditions, en plus de la Loi et la jurisprudence, toutes extérieure provoque, prévus ou imprévus, qui VOCwaarland ne peut pas avoir une quelconque influence, mais qui empêche VOCwaarland est incapable de remplir ses obligations. VOCwaarland a aussi le droit d’invoquer la force majeure si les circonstances qui empêche (encore) exécution de l’arrangement (s) impossible, commence après VOCwaarland doit avoir respecté son engagement.
3. VOCwaarland peut, pendant la période où la force majeure continue de suspendre les obligations découlant de l’accord. Si cette période dure plus de deux mois, puis l’une des Parties pourra dissoudre le contrat sans aucune obligation d’indemniser les dommages à l’autre partie.
4. si VOCwaarland à l’heure actuelle la circonstance de force majeure a déjà partiellement rempli ses obligations découlant de l’accord ou ce sera en mesure de s’acquitter de leur valeur distincte dans la mesure peut être attribuée pour remplir respectivement, est VOCwaarland droit à elle déjà ou encore à remplir respectivement de facturer séparément. L’autre partie est tenue de payer cette facture, comme s’il s’agissait d’un accord distinct.

Coûts de paiement et de perception de l’article 6

1. doit toujours être effectué avant l’expédition et la livraison de la marchandise.
2. si l’autre partie est en défaut ou est en défaut dans l’exécution de ses obligations (rapide), puis tous les frais raisonnables engagés pour frais extrajudiciaires et dettes payées seront supportés par l’autre partie. Les frais extrajudiciaires sont calculés sur la base de ce qui à ce moment-là dans la collection hollandaise pratique est courante, à l’heure actuelle la méthode de calcul selon le rapport de travail II. Cependant, les coûts plus élevés pour la collection si VOCwaarland qui étaient raisonnablement nécessaires, les coûts réels engagés pour récupérables. Les frais judiciaires et l’exécution seront également récupérés de l’autre partie. L’autre partie est sur les frais de perception dues également intérêt.

Article 7 réserve de propriété : sans objet.

Article 8 garanties, recherche et publicité

1. première période de 1 mois pour les consommateurs :
Avant au plus tard 1 mois après la réception de la marchandise intacte consommateurs et dans l’emballage original-retour, sous réserve que ce port payé et avec (copie de) la facture d’achat. De peinture, durcisseur, diluants, etc.. mai le regards/emballage pas ouvert ou endommagé.
Le consommateur qui souhaite utiliser, message VOCwaarland avant le retour de la propriété par courriel (en utilisant le formulaire de contact sur le service à la clientèle page) ou par lettre.
Après une réception correcte des marchandises VOCwaarland le dépôt de prix d’achat moins d’une semaine en arrière.
2. la garantie visée au présent article s’applique aux questions qui sont destinées à l’usage dans les pays-bas. Lorsqu’il est utilisé en dehors des Pays-Bas autre parti lui-même pour vérifier que son utilisation est adaptée pour une utilisation là et si elles remplissent les conditions sur laquelle ils sont faits. VOCwaarland dans ce cas autre garantie et autres conditions de paiement des marchandises à livrer ou travaux à réaliser.
3. la garantie visée au paragraphe 1 du présent article s’applique pour une période définie dans le groupe de l’élément sur le site Web de VOCwaarland, à moins que la nature du travail dicte autrement ou parties en aient convenu autrement. Si la garantie fournie par VOCwaarland une question qui a été produite par une tierce partie, puis la garantie limitée à ceux, qui, par le producteur de l’affaire sûr est fournie sauf indication contraire. Après expiration de la période de garantie, tous les frais de réparation ou de remplacement, y compris l’administration, de livraison et d’appel, à l’autre partie.
4. toute forme de garantie sera nulle si un défaut est apparu à la suite d’ou découlant de son utilisation peu judicieuse ou inadéquate ou utiliser, mauvaises conditions de stockage ou d’entretien par l’autre partie ou par des tiers, sans la permission écrite de VOCwaarland, l’autre partie ou tierce partie à l’affaire ont apporté des modifications ou ont essayé de faire que les autres cas ont été confirmés, qui n’ont pas besoin d’être confirmée ou si ceux qui ont été bien- ou modifiées sur un
Autre que la méthode prescrite. L'autre partie n'a pas droit à la garantie si le défaut est causé par ou est le résultat de circonstances dans lesquelles VOCwaarland ne peut exercer aucune influence, y compris les conditions météorologiques (par exemple, mais pas exclusivement, Pluies ou températures extrêmes) et cetera.
5. la contrepartie est tenue d'enquêter sur les marchandises livrées, immédiatement au moment où les marchandises sont mises à sa disposition ou à l'œuvre concernée. En outre, l'autre partie devrait examiner si la qualité et/ou la quantité des marchandises fournies correspond à ce qui a été convenu et satisfait aux exigences convenues par les parties. Tout défaut doit être signalé immédiatement par écrit à VOCwaarland. La notification doit comporter une description détaillée du défaut afin que VOCwaarland puisse répondre adéquatement. L'autre partie devrait VOCwaarlandin la possibilité d'enquêter sur une plainte.
6. Si un défaut est signalé plus tard, l'autre partie n'a pas droit au recouvrement, au remplacement ou à l'indemnisation, à moins que la nature du cas ou les autres circonstances de l'événement ne se traduisent à plus long terme.
7. s'il est établi qu'un cas a été défectueux et qu'il s'agit d'une plainte en temps utile, le cas défectueux sera VOCwaarland dans un délai raisonnable après son retour ou, si le retour n'est pas raisonnablement possible, écrit Notification à l'égard du défaut de l'autre partie, à la discrétion de VOCwaarland, en remplaçant ou en assurant leur recouvrement ou leur redevance de remplacement à l'autre partie. En cas de substitution, l'autre partie est obligée de renvoyer l'affaire de remplacement à VOCwaarland à l'avance et de fournir la propriété à VOCwaarland, à moins que VOCwaarland n'indique le contraire.
8. s'il est établi qu'une plainte n'est pas fondée, les coûts surviennent, y compris le coût de la recherche, du côté de VOCwaarland ainsi déchus, intégralement au nom de l'autre partie.

Article 9 responsabilité

1. si VOCwaarland est responsable, cette responsabilité sera limitée à ce qui est réglementé dans cette disposition.
2. VOCwaarland n'est responsable d'aucun dommage, de quelque nature que ce soit, découlant du fait que VOCwaarland a été assumé par ou pour le compte de l'autre partie à condition que les données soient inexactes et/ou incomplètes.
3. VOCwaarland est seul responsable des dommages directs.
4. les dommages directs ne signifient que:
-le coût raisonnable pour déterminer la cause et l'étendue des dommages, dans la mesure où la détermination porte sur des dommages-intérêts au sens de ces conditions;
-tout coût raisonnable encouru pour permettre à la VOCwaarland de répondre à l'accord, pour autant que cela puisse être attribué à VOCwaarland;
-les coûts raisonnables encourus pour prévenir ou limiter les dommages, dans la mesure où l'autre partie démontre que ces coûts ont entraîné la limitation des dommages directs visés dans les présentes conditions générales.
5. VOCwaarland n'est jamais responsable des dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, les profits perdus, les économies perdues et les dommages causés par l'entreprise ou autre stagnation. Dans le cas de l'achat d'un consommateur, cette restriction ne s'étend pas au-delà de celle permise en vertu de l'article 7:24, paragraphe 2, du BW.
6. si VOCwaarland est responsable de tout dommage, la responsabilité de VOCwaarland est limitée à un maximum de trois fois la valeur de la facture de la commande, au moins à la partie de l'ordonnance sur laquelle le passif se rapporte.
7. la responsabilité de VOCwaarland est en tout cas toujours limitée au montant de l'avantage de son assureur, le cas échéant.
8. les limitations de responsabilité contenues dans le présent article ne s'appliquent pas si les dommages sont dus à une négligence intentionnelle ou grossière de la part de VOCwaarland ou de ses subalternes de gestion.

Article 10 délai de prescription

1. Nonobstant les délais prescrits par la Loi, le délai de prescription de toutes les réclamations et défenses contre VOCwaarland et les tierces parties impliquées par VOCwaarland dans l'exécution d'un accord est d'un an.
2. les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux procédures judiciaires et aux défenses fondées sur des faits qui justifieraient l'affirmation selon laquelle l'affaire rendue ne correspondrait pas à l'accord. Ces réclamations et défenses sont en cours de deux ans après que la contrepartie a informé VOCwaarland de cette non-conformité.

Article 11 transition des risques

1. le risque de perte, de dommage ou de dépréciation est la contrepartie de l'autre partie au moment où les questions relevant du pouvoir de l'autre partie sont
2. Si la VOCwaarland doit être adressée par des tiers, l'autre partie est obligée d'aider les VOCwaarland à l'extérieur et en droit et de le faire sans délai, ce qui peut être attendu de lui dans cette affaire. Si l'autre partie omet de prendre des mesures appropriées, VOCwaarland, sans préavis, aura le droit de le faire. Tous les coûts et les dommages de la part de VOCwaarland et des tierces parties ainsi se produisent, font partie intégrante du compte et du risque de l'autre partie.

Article 13 propriété intellectuelle

1. VOCwaarland se réserve les droits et les pouvoirs auxquels ils ont droit en vertu de la Loi sur le droit d'auteur et d'autres lois et réglementations intellectuelles. VOCwaarland a le droit d'utiliser les connaissances acquises par la mise en œuvre d'un accord de son côté à d'autres fins, à condition qu'aucune information strictement confidentielle de l'autre partie ne soit communiquée à des tierces parties.

Article 14 droit applicable et litiges

1. toutes les relations juridiques dans lesquelles VOCwaarland est partie sont régies uniquement par la loi néerlandaise, même si un engagement est accordé en tout ou en partie à l'étranger, ou si la relation juridique concernée Lieu où la partie est domiciliée. L'applicabilité de la Convention d'achat de Vienne est exclue.
2. les parties doivent d'abord interjeter appel devant les tribunaux après avoir fait le plus grand effort pour régler un différend en accord mutuel.
 
Download generelle betingelser og vilkår generelle vilkår og betingelser

Artikel 1. Generelle1. disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, tilbud og aftale mellem VOCwaarland og en VOCwaarland anden part, som har erklæret de nuværende vilkår og betingelser gælder, for så vidt som parterne har ikke udtrykkeligt betingelser og skriftligt.2. de vilkår og betingelser også gælde for aftaler med VOCwaarland af VOCwaarland, til gennemførelse af som tredjemand bør inddrages.3. disse generelle betingelser er også skrevet for medarbejderne i VOCwaarland og hans direktion.4. anvendeligheden af ethvert køb eller andre betingelser for anden partiet er udtrykkeligt afvist.5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser når som helst i helt eller delvis skal være ugyldige eller deklareret, den anden i disse vilkår og betingelser gælder fuldt ud. VOCwaarland og anden partiet vil derefter diskutere nye bestemmelser erstatter den ugyldige eller til at blive enige om, hvor så meget som muligt formålet og hensigten med de oprindelige bestemmelser er taget.6. Hvis usikkerhed eksisterer vedrørende fortolkningen af en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser, så forklaringen
de kompetente myndigheders osv, ændres og dermed kvalitativt eller kvantitativt i aftalen ændres, så det kan få konsekvenser for det oprindeligt aftalte. Som følge heraf være det oprindeligt aftalte beløb forhøjes eller nedsættes. VOCwaarland vil gøre så meget som muligt i forvejen citat. Ved at ændre aftalen kan ændres de oprindeligt angivne sigt af gennemførelsen. Anden partiet accepterer muligheden for ændring af konventionen, herunder ændringen i pris og tid for henrettelse.
Hvis aftalen er ændret, herunder en tilføjelse, så VOCwaarland ret til først gennemføre efter for denne aftale er blevet givet af den kompetente person i VOCwaarland og anden partiet har accepteret den for gennemførelsen angivne pris og andre betingelser bestemmes herunder tid i det tilfælde at det vil blive gennemført. Ikke eller ikke straks udføre den ændrede aftale, eller standard for VOCwaarland og for anden partiet er nogen grund til at opsige kontrakten.
Der er på ingen måde bestemt til at komme i standard kan afvise en anmodning om at ændre aftalen VOCwaarland, hvis dette er kvalitativt og kvantitativt, følgelig måtte have for eksempel for arbejdet, der udføres i forbindelse eller levere Anliggender.
Hvis anden partiet er i standard skulle komme i korrekt udførelse af hvad han holdt mod VOCwaarland, så anden partiet skal være ansvarlig for alle skader (herunder omkostninger) på siden af VOCwaarland dermed direkte eller indirekte skabt.
Hvis VOCwaarland ved indgåelsen af aftalen svarer til en bestemt pris, derefter ret VOCwaarland under følgende omstændigheder alligevel til at hæve prisen, selvom prisen oprindeligt ikke underlagt angivet.
-Hvis prisstigningen er et resultat af en ændring af overenskomsten;
-Hvis prisstigningen er resultatet af en VOCwaarland til VOCwaarland magt eller forpligtelse under loven;
-I andre tilfælde, er dette med den forståelse, at anden partiet ikke handler i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, berettiget til at opløse aftalen af en skriftlig erklæring, hvis prisstigningen overstiger 10% og finder sted senest tre måneder efter aftalens indgåelse, medmindre sagen stadig er villige til at VOCwaarland aftalen baseret på den oprindeligt aftalte, eller hvis fastsat, at episoden er længere end tre måneder efter salget vil finde sted.

Artikel 4 suspension, opløsning og ophør af interimsaftalen

1. VOCwaarland er berettiget til at suspendere opfyldelse af forpligtelserne i henhold til aftalen eller opsige straks og med øjeblikkelig virkning, hvis:-de forpligtelser, der følger af aftalen om anden partiet gør ikke, ikke fuldt ud eller ikke at opfylde rettidigt;
-Efter indgåelse af aftale at komme VOCwaarland opfylder omstændigheder giver god grund til at frygte, at anden partiet ikke forpligtelser;
-anden partiet ved aftalens indgåelse er blevet bedt om at yde sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser som følge af aftalen, og denne sikkerhed ikke er angivet eller ikke tilstrækkeligt.
-Hvis forsinkelse hos anden partiet ikke længere i VOCwaarland kan træffes at han vil opfylde aftalen mod de oprindeligt aftalte betingelser, ret VOCwaarland til at opløse aftalen.
-Hvis omstændigheder opstår af en sådan art, at opfyldelsen af forpligtelserne bliver umuligt eller uforandret ikke kan vedligeholdelse af aftalen rimelighed af VOCwaarland kan tages.
2. Hvis opløsningen er kan henføres til anden partiet, har VOCwaarland ret til skadeserstatning, herunder omkostninger, dermed direkte og indirekte skabt.
3. Hvis aftalen er opløst, part påstande om VOCwaarland på den anden straks behørig og betales. Hvis VOCwaarland afbryder forpligtelser, bevarer sine rettigheder under lovgivningen og aftalen.
4. Hvis VOCwaarland i haven, der er nævnt i denne artikel til suspension eller opløsning passerer, han er på ingen måde ansvarlig for skader og dermed udgifter eller kompensation på nogen måde, mens de Anden part, i kraft af standard, men erstatning eller kompensation er påkrævet.
5. Hvis aftalen er opsagt af VOCwaarland, vil VOCwaarland i samråd med anden partiet tage sig af overførsel af stadig udføres til tredjemand. Dette medmindre opsigelsen skyldes anden partiet. Medmindre den foreløbige afslutning på VOCwaarland skyldes, vil blive opkrævet prisen for overførsel til anden partiet. VOCwaarland vil informere den anden part så meget som muligt på forhånd for omfanget af disse omkostninger. Anden partiet er forpligtet disse omkostninger inden for de fastsatte frister, medmindre VOCwaarland af VOCwaarland angiver andet.
6. I tilfælde af likvidation, (ansøgning om) konkurs, suspension af betalinger eller beslaglæggelse-hvis og i det omfang hardwaren ikke er ophævet inden for tre måneder-på bekostning af anden partiet, gældssanering, eller enhver anden omstændighed som anden partiet ikke længere frit om hans evner,
VOCwaarland gratis til aftalen straks og med direkte indgang på at sige eller annullere ordren eller aftalen, uden nogen forpligtelse til betaling af eventuelle skader eller erstatning. Udvikling af VOCwaarland på anden partiet er i så fald straks grund og betales.
7. Hvis aftalen er opløst med en forbruger, som beskrevet i den politik for tilbagesendelse er fortrydelsesret og refundering ordning, der gælder. Disse forrang over artiklerne i disse generelle betingelser.


Artikel 5 force majeure

1. VOCwaarland er ikke forpligtet til at opfylde enhver forpligtelse til modparten, hvis han er forhindret fra at gøre så som følge af en omstændighed, der er ikke på grund af gæld, og i medfør af loven, en retsakt eller i trafikken i kraft e udsigt til hans konto.
2. Force majeure forstås i disse vilkår og betingelser, ud over lovgivning og retspraksis, alle eksterne årsager, planlagt eller uforudset, hvor VOCwaarland ikke har nogen indflydelse, men som forhindrer VOCwaarland er i stand til at opfylde sine forpligtelser. VOCwaarland har også ret til at påberåbe sig force majeure, hvis den omstændighed, som forhindrer (yderligere) opfyldelsen af arrangementet (s) umuligt, påbegyndes efter VOCwaarland skulle have opfyldt sin forpligtelse.
3. VOCwaarland kan i den periode, at force majeure fortsætter med at suspendere de forpligtelser, der følger af aftalen. Hvis denne periode varer længere end to måneder, så ret begge parter til at opløse aftalen uden nogen forpligtelse til at yde erstatning for beskadigelser af anden part.
4. Hvis VOCwaarland i øjeblikket omstændighed af force majeure har allerede delvist opfyldt sine forpligtelser som følge af aftalen eller det vil være i stand til at opfylde dem og så vidt adskilte værdi kan tilskrives opfyldes henholdsvis, er VOCwaarland ret til det allerede eller stadig skal opfyldes henholdsvis skal faktureres separat. Anden partiet er forpligtet til at betale denne faktura, som om det var en særskilt aftale.

Artikel 6 betaling og samling omkostninger

1. betaling skal altid foretages før forsendelse og levering af varer.
2. Hvis anden partiet er i standard eller er i standard i udførelsen af sine forpligtelser (rettidigt), så alle rimelige udgifter til udenretlige omkostninger og gæld betalt bæres af anden partiet. De udenretlige omkostninger beregnes på grundlag af hvad dengang i samlingen nederlandske praksis er udbredt, i øjeblikket beregningsmetode ifølge rapport For arbejde II. Dog, højere omkostninger for samling om VOCwaarland der var rimeligt nødvendige, de faktiske omkostninger afholdt godtgoeres. De retslige og udførelse omkostninger vil også inddrives fra anden partiet. Anden partiet er på opkrævningsomkostningerne også skyldige renter.

Artikel 7 ejendomsforbehold: ikke relevant.

Artikel 8 garantier, forskning og reklame

1. prøvetid i 1 måned for forbrugerne:
Indtil senest 1 måned efter modtagelsen af varerne forbrugerne-intakt og i original emballage-afkast, forudsat at forudbetalt porto og med (kopi af) købsfakturaen. Maling, hærder, fortyndingsmidler osv. måske ser/emballagen ikke er åbnet eller beskadiget.
Den forbruger, der ønsker at bruge, besked VOCwaarland før tilbagelevering af ejendom herom via e-mail (brug kontakt formularen i kundeservice side) eller pr. brev.
Efter korrekt modtagelse af varerne VOCwaarland Køb pris indbetaling inden for 1 uge tilbage.
2. den garanti, der er omhandlet i denne artikel finder anvendelse på sager, der er beregnet til brug i Holland. Når de anvendes uden for Nederlandene anden part til at kontrollere, at dets anvendelse er egnet til brug der og om de opfylder de betingelser, som de er lavet. VOCwaarland i denne sag andre garanti og andre betingelser for varerne, der skal leveres eller arbejde for at blive gennemført.
3. den garanti, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel finder anvendelse i en periode som anført i varegruppen på hjemmesiden VOCwaarland, medmindre arten af arbejdet, der dikterer ellers eller parterne har aftalt andet. Hvis garantien, som VOCwaarland en sag, der blev produceret af en tredje part, derefter garanti begrænset til dem, som af producenten af sagen for tilbydes, medmindre andet er angivet. Efter udløb af garantiperioden, alle omkostninger til reparation eller udskiftning, herunder administration, shipping og opfordring, at anden partiet.
4. enhver form for garanti vil være ugyldig, hvis en defekt er opstået som følge af eller som følge af uklogt eller forkert brug heraf eller bruge, forkert opbevaring eller vedligeholdelse af anden partiet og/eller af tredjemand, uden skriftlig tilladelse fra VOCwaarland, den anden part eller tredjemand at sagen har foretaget ændringer eller har forsøgt at bringe at andre tilfælde blev bekræftet, som ikke behøver at blive bekræftet eller hvis de var langt- eller modificerede på en
End den foreskrevne metode. Den anden part er ikke berettiget til garanti, hvis manglen er forårsaget af eller er resultatet af omstændigheder, hvor VOCwaarland ikke kan øve nogen indflydelse, herunder vejrforhold (f. eks., men ikke udelukkende, Ekstrem nedbør eller temperaturer) osv.
5. modparten er forpligtet til at undersøge de leverede varer, straks på det tidspunkt, hvor varerne stilles til rådighed for ham eller det pågældende arbejde. Den anden part bør desuden undersøge, om kvaliteten og/eller mængden af de leverede varer svarer til det, der er aftalt, og opfylder de betingelser, parterne er blevet enige om. Eventuelle mangler skal rapporteres straks skriftligt til VOCwaarland. Anmeldelsen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af defekten, således at VOCwaarland er i stand til at reagere hensigtsmæssigt. Den anden part bør VOCwaarlandin mulighed for at undersøge en klage.
6. Hvis en defekt er rapporteret senere, er den anden part ikke berettiget til inddrivelse, erstatning eller skadesløsholdelse, medmindre sagens art eller de andre omstændigheder ved begivenheden resulterer i en længere periode.
7. Hvis det er fast, at en sag har været defekt og er klage i god tid, så vil den defekte sag blive VOCwaarland inden rimelig tid efter hjemkomsten, eller, hvis returnering ikke er rimeligt muligt, skriftlig Underretning om den anden parts manglende overholdelse, efter VOCwaarlands skøn, udskiftning eller sikring af deres nyttiggørelses-eller erstatnings gebyr til den anden part. I tilfælde af substitution er den anden part forpligtet til at returnere erstatningssagen til VOCwaarland på forhånd og til at levere ejendommen til VOCwaarland, medmindre VOCwaarland indikerer andet.
8. Hvis det er godtgjort, at en klage er ubegrundet, er omkostningerne, herunder forskningsomkostningerne, på siden af VOCwaarland dermed faldet, fuldstændig på vegne af den anden part.

Artikel 9 ansvar

1. Hvis VOCwaarland er ansvarlig, er dette ansvar begrænset til, hvad der er reguleret i denne bestemmelse.
2. VOCwaarland kan ikke drages til ansvar for skader af nogen art, som skyldes, at VOCwaarland er blevet antaget af eller på vegne af den anden part, forudsat at der er foretaget urigtige og/eller ufuldstændige data.
3. VOCwaarland er alene ansvarlig for direkte skade.
4. direkte skade, kun:
-en rimelig omkostning til at fastslå skadens årsag og omfang, for så vidt som bestemmelsen vedrører skader som omhandlet i disse betingelser
-eventuelle rimelige omkostninger, der er forbundet med at tillade, at VOCwaarland fejl besvares i aftalen, for så vidt der kan henføres til VOCwaarland;
-rimelige udgifter til forebyggelse eller begrænsning af skaden, for så vidt den anden part påviser, at disse omkostninger har medført en begrænsning af den direkte skade, der er omhandlet i disse vilkår og betingelser.
5. VOCwaarland er aldrig ansvarlig for indirekte skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, tab af opsparing og skader forårsaget af erhvervslivet eller andre stagnation. I forbindelse med forbrugerkøb er denne begrænsning ikke længere end den, der er tilladt i henhold til BW-forordningens artikel 7:24, stk. 2.
6. Hvis VOCwaarland er ansvarlig for eventuelle skader, er VOCwaarland erstatningsansvar begrænset til maksimalt tre gange fakturaværdien af ordren, i det mindste til den del af ordren, som forpligtelsen vedrører.
7. VOCwaarland ansvar er under alle omstændigheder altid begrænset til størrelsen af fordelen for hans forsikringsselskab, hvis det er relevant.
8. de begrænsninger af ansvar, der er indeholdt i denne artikel, finder ikke anvendelse, hvis skaden skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed fra VOCwaarland eller dens ledelsesmæssige underordnede.

Artikel 10 forældelsesfrist

1. Uanset de lovbestemte forældelsesfrister er forældelsesfristen for alle fordringer og indsigelser mod VOCwaarland og de tredjeparter, der er involveret i VOCwaarland i forbindelse med gennemførelsen af en aftale, på et år.
2. bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på retssager og forsvar, som er baseret på faktiske omstændigheder, der kan begrunde påstanden om, at den leverede sag ikke svarer til aftalen. Sådanne krav og indsigelser er i gang to år efter, at modparten har underrettet VOCwaarland om denne manglende overensstemmelse.

Artikel 11 risikoovergang

1. risikoen for tab, beskadigelse eller forringelse er den anden parts modpart på det tidspunkt, hvor den anden parts beføjelser er

2. Hvis VOCwaarland skal behandles af tredjemand, er den anden part forpligtet til at bistaa VOCwaarland, baade uden for og i henhold til lovgivningen, og til at gøre det uden forsinkelse, som kan forventes af ham i dette tilfaelde. Hvis den anden part undlader at traeffe passende forholdsregler, er det VOCwaarland, der uden varsel er berettiget hertil. Alle omkostninger og skader fra VOCwaarland og tredjemands side, er en integreret del af den anden partskonto og risiko.

Artikel 13 intellektuel ejendomsret

1. VOCwaarland forbeholder sig rettigheder og beføjelser, som de har ret til i henhold til loven om ophavsret og andre intellektuelle love og bestemmelser. VOCwaarland har ret til at bruge den viden, der opnås ved gennemførelsen af en aftale på sin side til andre formål, forudsat at ingen strengt fortrolige oplysninger fra den anden part videregives til tredjemand.

Artikel 14 gældende lov og tvister

1. alle retsforhold, hvor VOCwaarland er en part, reguleres udelukkende af nederlandsk lovgivning, selv om en forpligtelse helt eller delvis udstedes til udlandet, eller hvis det pågældende retsforhold Sted, hvor parten har bopæl. Anvendelsen af Wiener-købs konventionen er udelukket.
2. Parterne indbringer først appel til domstolene, når de har gjort sig de største anstrengelser for at afgøre en tvist i fællesskab.

 
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.